Regulamin

REGULAMIN POKOI A F R O D Y T A WŁADYSŁAWOWO

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

1. Klienci korzystający z usług Pokoi Afrodyta zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Pokoi Afrodyta zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
3. Opłaty za zakwaterowanie uiszczane są za pomocą płatności gotówkowej w dniu przyjazdu.
4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem . Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
5. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
6. Obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu oraz do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
7. Najmując pokój, gość określa czas swego pobytu.
8.Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, monitorowany, niestrzeżony, zamykany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
9.Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
10.W Pokojach Afrodyta obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
11.Odwiedziny okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
12.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie klucza) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Zgubienie klucza - koszt 50,-
12.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
13.Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
14.Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
15.Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
16.W obiekcie zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela.
• zapraszanie i przyjmowanie gości (osób niebędących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody właścicieli.
• zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę
• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
• palenie tytoniu na terenie obiektu
17.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
18.Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.
19.Kara za palenie papierosów oraz niewłaściwe użytkowanie pokoju, powodujące jego drastyczne zabrudzenie ustalana jest indywidualnie, lecz nie jest mniejsza niż 1500 zł, oraz jest naliczona w stosunku do nakładów poniesionych na przywrócenie go do pierwotnego stanu.
20.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
21.Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
22.W przypadku wystąpienia niedogodności prosimy o niezwłoczne zgłoszenie osobiście, lub telefonicznie na nr tel. 666 865 344 .
23.Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
24.Regulamin Pokoi Afrodyta podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.afrodyta.net.pl oraz www.pokojewladyslawowo.com.pl w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych. Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem. Poprzez dokonanie rezerwacji i zameldowanie w naszym obiekcie, akceptujecie Państwo wszystkie zasady i warunki w nim zawarte.
Życzymy przyjemnego pobytu!

U nas zrealizujesz bon turstyczny!